อภัยภูเบศรคือใคร

อภัยภูเบศรคือใคร

 • ประวัติองค์กร
  “อภัยภูเบศร” สะพานแห่งภูมิปัญญา สร้างคุณค่ายาไทย พลิกฟื้นสมุนไพร ให้กลับมา กว่าจะมาถึงวันนี้อภัยภูเบศรนั้นมีที่มาในการพัฒนาสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย จากเภสัชกรผู้หนึ่งนามสุภาภรณ์ ปิติพร
 • ประวัติตึกเจ้าพระยา
  ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรงสิ้นพระชนม์ก่อน ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุคบาโรก (Baroque) ของยุโรป ซุ้มประตูหน้าต่าง ขื่อ คาน เสา ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นเป็นลายใบไม้ ดอกไม้ เปลือกหอย แสดงความเคลื่อนไหวด้วยการงอหรือม้วน พื้นอาคารทุกห้อง ปูด้วยกระเบื้องโมเสคลวดลายต่าง ๆ งดงาม และเป็นลวดลายดั้งเดิมตั้งแต่สร้างตึกขึ้นมา เสาบันไดทำเลียนแบบเสาโรมัน และระเบียงราวบันไดเป็นไม้แกะสลักลวดลาย เพดานห้องมีลายภาพเขียนปูนเปียกลวดลายวิจิตรตระการตา ซึ่งแต่ละห้องจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน
 • กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
  มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชนและสังคม
 • เกษตรอินทรีย์
  ท่านทราบหรือไม่ว่าสมุนไพรอภัยภูเบศร ผลิตจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์?
 • มาตรฐานการผลิต
  ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรได้รับมาตรฐานการผลิต GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานนานาชาติ ในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตยา มีผลบังคับใช้ทั่วโลก